Публічний договір про надання побутових послуг(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКЛІН» (скорочена назва – ТО«²КЛІН»), код ЄДРПОУ 44384347 (надалі – Виконавець), керуючись ст.ст. 627, 628, 633,634, 641, 642, 901 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (надалі– Замовнику) укласти Публічний договір про надання побутових послуг (надалі – Договір)на викладених нижче умовах.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Акцепт – повне та безумовне прийняття умов цієї Публічної оферти
Замовником шляхом здійснення дій, що вказані у п. 3.2. даного Договору.
1.2. Виконавець – ТОВ «ВІКЛІН», що пропонує необмеженому колу осіб надання
побутових послуг на підставі даної Публічної оферти.
1.3. Договір – Договір про надання побутових послуг, укладений між
Виконавцем та Замовником шляхом вчинення дій Замовником, спрямованих на
акцептування даної Публічної оферти, та що діє на умовах, викладених в цій оферті.
1.4. Замовлення – заявка Замовника про надання побутових послуг, яка прийнята
Виконавцем до виконання.
1.5. Замовник – правоздатна та дієздатна фізична особа, що акцептувала
Публічну оферту, ознайомлена з Умовами надання послуг, зобов’язується їх дотримуватися
та надала згоду на обробку своїх персональних даних.
1.6. Контакт-центр – номер телефону Виконавця 0-800-30-11-21, який забезпечує
інформування користувачів про види Послуг та вартість, порядок їх замовлення, оплати та
ін., і яка надає потенційним Замовникам можливість оформити Замовлення.
1.7. Месенджер – програма з обміну миттєвими повідомленнями між Замовником
та Виконавцем за допомогою одного із додатків sms, Viber. Контакти Месенджера
повідомляються Замовником під час оформлення Замовлення Виконавцем.
1.8. Оператор Виконавця – уповноважена особа Виконавця, яка контролює
Замовлення, що надходять, і підтримує зворотній зв’язок із Замовником.
1.9. Послуги – побутові послуги, викладені у Прейскуранті на Сайті Виконавця,
які пропонує надати Виконавець необмеженому колу осіб на підставі Публічної оферти.
1.10. Прейскурант – документ, який містить у собі перелік та вартість Послуг, який
розміщується на Сайті для публічного доступу.
1.11. Публічна оферта (або «Договір публічної оферти», або «Оферта») – публічна
пропозиція укласти Договір про надання побутових послуг на умовах, визначених даним
Договором та Умовами надання послуг, що адресується дієздатній фізичній особі, відносно
якої не існує обмежень щодо укладення цього Договору.
1.12. Речі – різні вироби, зокрема, текстильні, килимові, шкіряні, хутряні, одяг,
взуття, головні убори, м’які іграшки тощо, які передаються Замовником Виконавцю для
надання побутових послуг.
1.13. Робочі години Виконавця – час роботи Виконавця, протягом якого
здійснюється приймання та виконання Замовлень: без вихідних з 8:00 год по 22:00 год
включно.
1.14. Сайт – офіційна веб-сторінка Виконавця, розміщена для публічного доступу
в мережі Інтернет за адресою
https://mink.in.ua, яка забезпечує інформування користувачів
про види Послуг та вартість, порядок їх замовлення, оплати та ін., і яка надає потенційним
Замовникам можливість оформити Замовлення.
1.15. Упакувальний пакет – водонепроникний пакет, призначений для
забору/отримання Речей кур’єром Виконавця від Замовника, який закривається на пломбу
з унікальним номером.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику побутові
послуги (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити надані Послуги
та дотримуватись умов даного Договору та додатків до нього.
2.2. Виконавець надає Послуги у відповідності до Умов надання послуг, які
визначені у Додатку № 1 до Договору і виконання яких є обов’язковим для Сторін.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування цієї Публічної оферти
Замовником є його реєстрація на Сайті та/або замовлення послуги за вказаним номером
телефону Контакт-центру Виконавця чи вчинення інших дій, що свідчать про прийняття
ним Публічної оферти згідно з умовами даного Договору.
3.2. Акцептування Публічної оферти Виконавця (Акцепт) здійснюється Замовником
шляхом вчинення будь-якої із нижченаведених дій, що засвідчують його бажання укласти
Договір, під якими у тексті цього Договору розуміються:
1) заповнення Замовником електронної форми Замовлення на Сайті Виконавця;
2) здійснення Замовлення Послуг Виконавця через Контакт-центр або за допомогою
кур’єра Виконавця;
3) передача Замовником Речей кур’єру Виконавця для надання Послуг.
3.3. Перед прийняттям Оферти Замовник зобов’язаний ознайомитися з Умовами
надання послуг. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору чи Умовами надання
послуг, він не вправі вчиняти дії, спрямовані на його укладення та виконання.
3.4. Договір вважається укладеним з моменту підтвердження Замовником квитанції,
надісланої Виконавцем у порядку, передбаченому пп. 4.4., 4.5. Договору або вчинення
інших дій, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися умов Публічної оферти, без
підписання Сторонами письмового примірника Договору.
3.5. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та
безумовним прийняттям умов даного Договору та всіх додатків до нього.
3.6. Фізична особа, яка прийняла пропозицію Виконавця укласти Договір,
підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилася з умовами Договору,
Умовами надання послуг, вартістю Послуг і свідомо без жодного примусу уклала цей
Договір.
3.7. Здійснюючи дії з Акцепту Публічної оферти Виконавця, Замовник
підтверджує свою правоздатність та дієздатність, повноваження вступати у договірні
відносни із Виконавцем. Замовником підтверджує, що даний Договір не є фіктивним чи
удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману, чи
помилки.
3.8. Договір, укладений Замовником за допомогою Акцепту Публічної оферти,
має юридичну чинність у відповідності зі стст. 633, 642 Цивільного кодексу України і
прирівнюється до письмово укладеного договору.
3.9. Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його
оприлюднення на Сайті.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Замовник оформлює Замовлення про надання Послуг на Сайті або за номером
телефону Контакт-центру для виклику кур’єра Виконавця і повідомляє свої ПІБ, номер
телефону, адресу доставки (приїзду кур’єра), тип Послуги, що замовляється. Після
оформлення Замовлення Замовником оператор Виконавця протягом максимум 30 робочих
хвилин зв’язується із Замовником за вказаним ним номером телефону і узгоджує дату і час
приїзду кур’єра Виконавця.
4.1.1. Замовник може оформити Замовлення за допомогою кур’єра Виконавця у разі
доставки товарів згідно онлайн-замовлень shop.silpo.ua.
4.2. Після прибуття за вказаною адресою Замовника, кур’єр Виконавця оформлює
Замовлення у спеціальному додатку кур’єрів: ПІБ і номер телефону Замовника, дата і час
прийняття Речей (без їхнього опису), найменування Послуги, унікальний номер пломби
упакувального пакета. Після чого кур’єр у присутності Замовника поміщає Речі Замовника
в упакувальний пакет, опломбовує його і доставляє Виконавцю для надання Послуг.
Замовнику приходить сповіщення по Месенджеру від Виконавця про те, що Замовлення
прийняте.
4.3. Шляхом передачі Замовником Речей Виконавцю (його кур’єру) для надання
Послуг, Замовник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з положеннями
Договору, Умовами надання послуг, чинними на момент передачі Речей для надання
Послуг, зокрема, щодо порядку передачі Речей для надання Послуг, електронної форми
узгодження квитанції без підпису Замовника, та зобов’язується їх виконувати.
4.4. Протягом максимум 9-ти робочих годин з моменту отримання упакувального
пакета з Речами від кур’єра Виконавець у супроводі відеоспостереження: розкриває
опломбований упакувальний пакет, розкладає на оглядовому столі кожну Річ окремо,
здійснює огляд і опис кожної Речі. За результатами огляду Речей Виконавцем оформляється
квитанція, у якій зазначаються такі відомості: номер квитанції, найменування Послуги,
інформація про Замовника, інформація про Речі (опис дефектів на Речах та попереджень
можливих ризиків та змін в процесі обробки, ступінь зносу), які передаються для надання
Послуг, оголошена вартість Речей, розрахункові строки надання Послуг, вартість Послуг
Виконавця ін. Оформлена квитанція надсилається Виконацем в електронному вигляді в
Месенджер за номером телефону Замовника, вказаний ним під час оформлення Замовлення.
4.5. Після отримання квитанції по Месенджеру (sms, Viber) Замовник його
підтверджує або скасовує шляхом натискання у повідомленні відповідної кнопки. Така
форма узгодження із Замовником умов надання Послуг є достатньою, щоб вважати договір
укладеним.
Після підтвердження Замовником квитанції відмова від надання Послуг, вказаних у
Замовленні, не допускається та скасування Замовлення неможливе. Послуги надаються
Виконавцем у повному обсязі, а Замовник зобов’язується їх повністю оплатити.
4.6. Виконавець має право відмовитися від надання тієї чи іншої Послуги до початку
її надання, якщо у нього є всі підстави вважати, що він не має можливості надати Послугу
в терміни і в установленому Сторонами порядку або якщо надання такої Послуги може
призвести до пошкодження Речей Замовника. Про таку відмову Виконавець зобов'язаний
повідомити Замовника по Месенджеру протягом 24 (двадцяти чотирьох) робочих годин з
моменту отримання Речей від кур’єра. У такому випадку Речі повертаються Виконавцем за
адресою доставки, вказаною у Замовленні, протягом 36 робочих годин з моменту
повідомлення про це Замовника.
4.7. Виконавець приступає до виконання Замовлення тільки після підтвердження
Замовником квитанції по Месенджеру.
4.8. Термін виконання Замовлення може бути встановлений індивідуально за
домовленістю між Виконавцем та Замовником.
Строк виконання Послуги, зазначений у квитанції, може бути продовжено
Виконавцем у разі необхідності додаткової обробки або за технічної необхідності не більше
ніж на десять робочих днів, про що Виконавець повідомляє Замовника.
Продовження строку виконання Послуги узгоджується Виконавцем із Замовником
шляхом направлення відповідного повідомлення по Месенджеру, термін вважається
узгодженим за відсутності заперечень від Замовника протягом 12-ти робочих годин з
моменту направлення Виконавцем повідомлення по Месенджеру.
4.9. Надання Послуг за даним Договором Виконавець здійснює безпосередньо або
може залучати третіх осіб без додаткового погодження із Замовником. При цьому,
Виконавець несе повну відповідальність за якість, обсяг та своєчасність надання Послуг
перед Замовником.
4.10. Послуга не може бути надана, а погоджене Замовлення підлягає скасуванню
Виконавцем в односторонньому порядку без застосування до Виконавця будь-яких санкцій,
у тому числі відшкодування збитків, у таких випадках:
4.10.1. Тимчасове зупинення Виконавцем доставки за адресою Замовлення чи
території обслуговування;
4.10.2. Якщо Виконавець не має технічної можливості виконання Замовлення у
зв’язку із особливостями Речей або вимогами Замовника;
4.10.3. Зловживань зі сторони Замовника своїми правами, які завдають шкоди
Виконавцю та/або створюють перешкоди у провадженні його нормальної господарської
діяльності.
Внаслідок скасування Замовлення Речі повертаються Виконавцем за адресою
доставки, вказаною у Замовленні, протягом 36 робочих годин з моменту повідомлення про
це Замовника.
4.11. Після виконання Замовлення Оператор Виконавця зв’язується із Замовником і
узгоджує з ним дату, час та адресу доставки Замовлення, а також спосіб оплати Послуг.
4.12. В результаті передачі кур’єром Речей Замовнику після надання Послуг
Замовник здійснює оплату за надані Послуги, внаслідок чого на Месенджер Замовника
Виконавець надсилає повідомлення про те, що Замовлення виконане.
4.13. Гарантійний строк, протягом якого приймаються Виконавцем претензії щодо
якості наданих Послуг, можуть бути пред’явлені Замовником протягом 1 (одного)
календарного дня після отримання Речей від кур’єра Виконавця при дотриманні наступних
умов: виріб після надання Послуги не був у використанні, збережено упакувальний пакет
та/або паковання, що використовувалося для його доставки після надання Послуги. Після
закінчення вказаного строку, претензії Замовника щодо якості наданих Послуг Виконавцем
не приймаються.
4.14. Факт надання Послуг (виконання Замовлення) Виконавцем і прийняття їх з
боку Замовника підтверджується фіскальним чеком, який надсилається Замовнику на
Месенджер.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг визначається відповідно до Прейскуранту Виконавця, який
викладений на Сайті.
Вартість Послуг узгоджується Сторонами в кожному конкретному Замовленні і
залежить від обсягу та складності Послуг по виконанню Замовлення, а також додаткових
умов.
5.2. Вартість Послуг може змінюватися Виконавцем внаслідок виявлення складності
під час виконання Замовлення (декоративна обробка, комбінація матеріалів, вироби з
ексклюзивних матеріалів, складна конструкція виробу тощо). В такому разі Виконавець
негайно повідомляє про це Замовника за допомогою Месенджера.
5.3. Замовник обирає спосіб оплати Замовлення при його розміщенні за допомогою
функціоналу Сайту або повідомляє Оператору Виконавця перед доставкою Замовлення
кур’єром. Оплата Послуг за Договором здійснюється в національній валюті України та
може здійснюватися в готівковій і безготівковій формах (за допомогою POS-терміналу).
5.4. Оплату Послуг згідно Замовлення Замовник здійснює за вибором у готівковій
або безготівковій формі за фактом надання Послуг при передачі Речей кур’єром Виконавця
(розрахунок з кур’єром).
5.5. Виконавець не провадить обробку та зберігання реквізитів банківських карт
Замовників, конфіденційність даної інформації забезпечується провайдером інтернетеквайрінгу.
5.6. Загальна сума (ціна) цього Договору у взаємовідносинах Виконавця з кожним
окремим Замовником дорівнює сумі всіх платежів з оплати наданих Послуг, здійснених
таким Замовником на користь Виконавця відповідно до умов даного Договору.
5.7. Послуги Виконавця, що надаються на підставі цього Договору, вважаються
оплаченими Замовником з моменту зарахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок Виконавця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язаний:
6.1.1. Надати Послуги на умовах, встановлених цією Офертою, та у строк, вказаний
у квитанції
6.1.2. Забезпечити збереження Речей з моменту їх приймання кур’єром від
Замовника для надання Послуг до моменту їх доставки Замовнику після надання Послуг.
6.1.3. Надавати консультативну підтримку за допомогою Месенджера чи Контактцентру щодо питань, які виникають під час виконання цього Договору.
6.1.4. Виконувати інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору та норм
законодавства України.
6.2. Виконавець має право:
6.2.1. Змінювати умови даного Договору в односторонньому порядку, у тому числі
всі додатки до нього, із розміщенням нової редакції зміненого документу (Договору та/або
додатків до нього) на Сайті не пізніше дня введення таких змін.
6.2.2. Встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема,
приймати чи відхиляти заявки.
6.2.3. Самостійно обирати або змінювати спосіб і порядок надання Послуг.
6.2.4. Залучати до виконання Замовлення третіх осіб без додаткового погодження із
Замовником.
6.2.5. На своєчасну і повну оплату наданих Послуг.
6.2.6. Інші права, які випливають з умов цього Договору та норм законодавства
України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов’язаний:
7.1.1. Підтримувати в актуальному стані номер свого мобільного телефону та інші
контактні дані Месенджерів, що повідомлені Виконавцю для надання Послуг, або
повідомляти про їх зміну в найкоротші можливі строки. У випадку неповідомлення чи
несвоєчасного повідомлення актуальних контактних даних Замовником, Виконавець
звільняється від відповідльності за негативні наслідки, які можуть настати для Замовника у
зв`язку з таким неповідомленням.
7.1.2. Ознайомитися на Сайті з положеннями цього Договору та чинними Умовами
надання послуг до моменту передачі Виконавцю Речей для організації надання Послуг.
7.1.3. Надати Виконавцю всю необхідну інформацію для виконання Замовлення,
зокрема, попередити про особливості та недоліки Речей.
7.1.4. Забезпечити свою присутність в обумовлені дату, час і місце для передачі
Речей кур’єру для надання Послуг згідно Замовлення і прийняття доставлених Речей після
надання Послуг. У разі неможлвиості виконати вказане зобов’язання, негайно попередити
про це Виконавця до моменту прибуття кур’єра.
7.1.5. Здійснити оплату за надані Послуги своєчасно та в повному обсязі.
7.1.6. Дотримуватися Умов надання послуг.
7.1.7. Докладно і точно викласти всі свої побажання і вимоги у Замовленні, щоб
уникнути непорозумінь із Виконавцем. У разі невиконання цієї умови, претензії до
результатів надання Послуг не приймаються за умови, що Послуги надані Виконавцем
належної якості.
7.1.8. У разі виникнення спірних ситуацій при виконанні Замовлення, негайно
повідомляти про них Виконавця.
7.1.9. Виконувати інші обов’язки, які випливають з умов цього Договору та норм
законодавства України.
7.2. Замовник має право:
7.2.1. Отримувати консультативну підтримку за допомогою Месенджера або за
телефонним номером Контакт-центру щодо питань, які виникають під час виконання
Замовлення та умов Договору.
7.2.2. Отримувати Послуги згідно з цим Договором, сервісами, що пропонуються
Сайтом.
7.2.3. Передавати Виконавцю Речі для надання Послуг і приймати Речі після надання
Послуг особисто або через уповноважених Замовником осіб.
7.2.4. Інші права, які випливають з умов цього Договору та норм законодавства
України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання чи неналежне виконання Договору Сторони несуть
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
8.2. У разі, якщо в результаті надання Послуг згідно Замовлення Виконавцем було
завдано збиток Речам Замовника в результаті грубого порушення Умов надання послуг, то
останній усувається за рахунок Виконавця. Рішення щодо псування Речей та завдання
збитків Замовнику, компенсацій та ін. Виконавець приймає в кожному конкретному
випадку з урахуванням всіх обставин справи.
8.3. У разі неоплати або неповної оплати наданих Послуг, Виконавець має право
притримати Речі Замовника до повного розрахунку за надані Послуги, при цьому, Замовник
не звільняється від обов’язку, передбаченого п. 9.6. даного Договору.
8.4. Замовник відповідає за всі негативні наслідки у разі неповідомлення Виконавцю
необхідної інформації для належного виконання Замовлення.
8.5. У разі несвоєчасного отримання Речей Замовником від кур’єра Виконавця,
зокрема, відсутності Замовника або його представника за місцем доставки Речей в
обумовлені час та дату, Виконавцем нараховується неустойка у розмірі 50 грн за кожден
день прострочення отримання Речей, починаючи з десятого дня від дати, коли Замовник
мав отримати Речі після надання Послуг згідно Замовлення. Розмір неустойки Замовник
зобов’язаний оплатити під час отримання Речей та оплати наданих Послуг.
8.6. У випадку, якщо внаслідок надання Послуг було знищено, втрачено чи
пошкоджено Речі з вини Виконавця, Виконавець зобов’язаний за власний рахунок
відновити Речі або компенсувати вартість Речей Замовнику за ринковою вартістю (з
урахуванням зносу) протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту пред’явлення
вимоги Замовником, якщо інший строк не буде узгоджено Сторонами.
8.7. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких
телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів,
комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів
електронної пошти або скриптів з технічних причин, які вплинули на комунцікацію із
Замовником.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Обставинами непереборної сили визнаються обставини, які не можуть бути
передбачені Сторонами при укладенні Договору і проти виникнення яких вони не можуть
прийняти відповідні заходи. До них відносяться, зокрема, стихія, страйк, локаут, інший
промисловий розлад, оголошена та неоголошена війна, терористичний акт, блокада,
революція, заколот, повстання, масові заворушення, акт вандалізму, блискавка, пожежа в
наслідок блискавки, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача
води, вибух, ударні хвилі, епідемії чи пандемії тощо. Дію обставин непереборної сили
підтверджує Торгово-промислова палата України або відповідна регіональна торговопроммислова палата України.
9.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання
своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин
непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, та які Сторони не могли
ані передбачити, ані попередити розумними заходами.
9.3. Сторони зобов’язані сповіщати одна одну про настання і припинення обставин
непереборної сили протягом 5 (п’яти) робочих днів із дня їх настання. Сповіщення з боку
Виконавця можливо способом публікації відповідного повідомлення на Сайті.
9.4. У випадках, коли обставини та їх наслідки, передбачені цим розділом Договору,
продовжують існувати більше, ніж 3 (трьох) місяців поспіль, або коли при настанні таких
обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього
терміну, кожна зі Сторін має право відмовитись від даного Договору (розірвати його в
односторонньому порядку).

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Всі спори та розбіжності мають вирішуватися шляхом переговорів. При
вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.
10.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності
вирішуються у суді відповідно до законодавства України.

11. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

11.1. Ця Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє
до моменту її відкликання Виконавцем.
11.2. Договір вважається укладеним з моменту вчинення дій Замовником,
передбачених в п. 3.2. Договору, що свідчать про його згоду дотримуватися умов даного
Договору, без підписання Сторонами письмового примірника та/або складання документів
у паперовій формі.
11.3. Строк дії Договору – до моменту відкликання Оферти або дострокового
розірвання Договору однією із Сторін у визначених цим Договором або чинним
законодавством України випадках.
11.4. У разі відмови від даного Договору (дострокового розірвання Договору) з
ініціативи Замовника з підстав, інших ніж систематичне невиконання Виконавцем його
зобов’язань за цим Договором, сплачені Замовником грошові кошти поверненню не
підлягають.
11.5. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти (в тому
числі у ціну/вартість Послуг) та/або відкликати Оферту.
11.6. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу
з моменту розміщення нової редакції Оферти на Сайті, якщо інший строк вступу змін в силу
не передбачений при такому розміщенні.
11.7. У разі зміни ціни/вартості Послуг Виконавця, що розміщуються на Сайті,
ціна/вартість Послуг, яка вказана в оформленому Замовленні, не підлягає зміні.
11.8. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору, за виключененям положень
п. 11.7. Договору, з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися
до Договору, у тому числі, які приєдналися до нього раніше дати набуття чинності змінами.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Документи, надіслані Виконавцем засобами зв’язку мобільних операторів
(Месенджерів) на номер телефону Замовника, повідомлений ним Виконавцю під час
оформлення Замовлення, мають юридичну силу без заміни їх на оригінали в паперовому
вигляді.
12.2. Кожна зі Сторін гарантує, що вступає у регульовані цим Договором
взаємовідносини з повним розумінням його умов і відповідальністю за виконання взятих на
себе зобов’язань.
12.3. Сторони стверджують, що укладання цього Договору спрямоване на реальне
настання правових наслідків, які обумовлені ним; волевиявлення Сторін є вільним і
відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам; даний Договір не має характеру
фіктивного та удаваного правочину; Замовник погоджується з цінами, вартістю,
зазначеними в цьому Договорі і/або додатках до нього, з порядком погодження цін,
вартості, умовами їх затвердження і змін; Сторони стверджують, що не обмежені в праві
укладати правочини, не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або
частково, не страждають на захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті
цього Договору, вільно володіють мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм
можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Договору.
12.4. Замовник засвідчує, що до укладання даного Договору отримав від Виконавця
у повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та
своєчасну інформацію про Послуги, які надаватимуться згідно даного Договору і яка
необхідна для здійснення свідомого вибору, зокрема: перелік та обсяг Послуг за цим
Договором, основні характеристики Послуг, переваги, небезпека, склад, способи
використання результатів наданих Послуг, спосіб надання Послуг, очікувані результати,
ціни, тарифи та спосіб їх розрахунку і порядок погодження/затвердження, можливість їх
збільшення Виконавцем в односторонньому порядку, наявність знижок або інших цінових
переваг тощо, отримав усю іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством
України.
12.5. Обробка Виконавцем особистих даних, наданих Замовником, склад та зміст
яких визначено Договором, що можуть містити відомості чи сукупність відомостей про
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, здійснюється
у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», з яким Замовник
вважається ознайомленим на момент укладення Договору. Замовник (надалі – Власник
персональних даних) підтверджує, що надав згоду на обробку Виконавцем персональних
даних (будь-якої інформації, що стосується його, в тому числі, однак не виключно,
інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, номерів контактних телефонів тощо
(надалі – Персональні дані)) з метою:
• здійснення Виконавцем своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування
повного кола послуг Виконавцем, у тому числі шляхом здійснення контактів із Власником
персональних даних;
• надання третіми особами послуг Виконавцю для виконання ним своїх функцій
та/або для виконання укладених Виконавцем із третіми особами договорів;
• захисту Виконавцем своїх законних прав та інтересів.
Замовник підтверджує, що надає згоду на обробку відомостей, які можуть містити
персональні дані, винятково для виконання умов Договору.
Зазначена згода Замовника надається на строк, який є необхідним відповідно до мети
обробки персональних даних, передбаченої даною згодою, однак у будь-якому випадку до
моменту припинення Виконавця та/або його правонаступників.
12.6. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з
чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його
умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються
Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.
12.7. Замовник надає згоду на те, що Виконавець може використовувати фото чи
відеоматеріали, зроблені з його Речами при виконанні Замовлення, з метою їх використання
у рекламі своїх Послуг.

13. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКЛІН» (ТОВ «ВІКЛІН»)Місцезнаходження: Україна, 02090, м. Київ, вул. Бутлерова Академіка, буд. 1Код ЄДРПОУ 44384347Платник податку на прибуток підприємств за основною ставкою згідно з ПК УкраїниПлатник ПДВТелефон інформаційної підтримки (Контакт-центру): 0-800-30-11-21Адреса Сайту: https://mink.in.ua